Služby

Poskytujeme služby v oblasti súdneho znalectva a ohodnocovania na vysoko profesionálnej úrovni. Sú určené ​fyzickým, ako aj právnickým osobám. ​Všetky naše služby pokrývame prostredníctvom našich expertov - súdnych znalcov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Ohodnocovanie podnikov

Ohodnocovanie majetku a jeho jednotlivých zložiek je vykonávané v na základe Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V spoločnosti TIP Žilina sa v oblasti súdneho znalectva špecializujeme okrem iného aj na túto oblasť.

Účel ohodnocovania podniku býva s pravidla nasledovných prípadoch:

 • kúpa a predaj podniku
 • nadobudnutiepodnikudarom,dedičstvomabezodplatným prevodom
 • zlúčeniedvochaviacspoločností
 • prechodnainúprávnuformu
 • zánikpodnikateľskejčinnostilikvidácioualebokonkurzom
 • vprípadepotrebyzískaniaexternéhofinancovaniapodniku
 • záložnéprávo
 • nepeňažnývklad
 • a ďalšie

Ohodnocovanie majetku

Hľadáte znalca na vypracovanie znaleckého posudku majetku, záväzkov alebo stanovenia ušlého zisku? Náš tím znalcov s dlhoročnými skúsenosťami je k dispozícii na vypracovanie znaleckých posudkov pre našich klientov. Naši znalci sú profesionáli v obore a za ich kvalitou a schopnosťami si plne stojíme.

Ohodnocujeme nasledovné typy majetku:

 • dlhodobý hmotný majetok (byty, domy, priemyselné administratívne budovy)
 • nehmotný majetok (patenty, duševné vlastníctvo, know-how)
 • finančný majetok (cenné papiere, termínované vklady)
 • obežný majetok (pohľadávky, zásoby, stav peňazí na bankových účtoch)

Ohodnocovanie technológií

Našou ďalšou špecifikáciou je oceňovanie vozidiel, strojov a technológií a posúdenie ich technického stavu. V rámci služby zabezpečujeme obhliadky poškodených vozidiel, vyčíslenie hodnoty na ich opravu a posúdenie výšky spôsobenej škody. Výstupom je znalecký posudok vyhotovený naším súdnym znalcom.

Ohodnocovanie nábytku

Poskytujeme znalecké posudky nábytku, a to či už pri jeho kúpe či vybavovaní reklamácie. V znaleckých posudkoch dokazujeme, že nábytok mal vady, ktoré nespôsobil kupujúci.

Ohodnocovanie zásob

Množstvo zásob je priamo úmerne závislá od veľkosti a zamerania podniku. Sú v ​relatívnom obehu majetku,​ to znamená, že neustále prebieha proces ich obstarávania no na druhej strane aj spotreby a výroby. Predstavujú hlavnú a podstatnú časť majetku výrobných spoločností. Pokiaľ potrebujete znalecký posudok zásob vašeho podniku, neváhajte nás kontaktovať. Informujeme vás o všetkých náležitostiach, procese a pripravíme vám predbežnú cenovú ponuku za naše služby​.

Ohodnocovanie pohľadávok a cenných papierov

Pohľadávky sú jednou zo súčastí obežného majetku a predstavujú peňažné kanály smerujúce do podniku. Úlohou veriteľa je splatiť tieto pohľadávky včas. Pokiaľ pohľadávka nie je splatená v riadnom termíne, vzniká navyšovanie jej hodnoty. Jednou z podmienok navýšenia jej hodnoty je istota zaplatenia. Naopak znižovanie pohľadávky vzniká pri existencii rizika jej neuhradenia.

Čo je to znalecký posudok a na čo je potrebný?

Hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti je ​znalecký posudok. ​Je to ​dokument vyžadovaný pre účely širokého spektra právnych úkonov ​súvisiacich najmä s predajom nehnuteľnosti, zriadením bankového úveru, ručením k nehnuteľnosti a jej predajom. Je teda ​nástrojom na určenie ceny nehnuteľnosti ​a jej ​technického stavu. ​Musí byť vypracovaný odborníkom v odbore súdneho znalectva zapísaného v zozname znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Aká je platnosť znaleckého posudku?

Dĺžka platnosti posudku súdneho znalca je závislá od niekoľkých kritérií. V prvom rade sú to požiadavky kladené na konkrétne subjekty : fyzické a právnické osoby či orgány verejnej moci pre ktoré je znalecký posudok určený. ​Najčastejšie je však dĺžka splatnosti stanovená na jeden kalendárny rok.

Aké náležitosti sú potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku?

Pre každý znalecký posudok ​sú náležitosti na jeho vypracovanie individuálne. Po zadaní vašich požiadaviek a objednávke budete dostatočne včas informovaný o náležitostiach potrebných k vypracovaniu znaleckého posudku. Budeme potrebovať originály všetkých vyžiadaných podkladov, ktoré vám po vypracovaní znaleckého posudku vrátime. Pokiaľ nám viete z akýchkoľvek dôvodov dodať len kópie dokumentácie, je potrebné ich dodať v čo najvyššej možnej kvalite.

Pre vypracovanie znaleckého posudku ku ohodnoteniu nehnuteľnosti sa vyžaduje najmä:
 • zameranie, zakreslenie a fotodokumentácia nehnuteľnosti (geodetický plán)
 • kópia z katastrálnej mapy
 • výpis listu vlastníctva
 • doklad o veku nehnuteľnosti
 • stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia
Aký je postup vypracovania znaleckého posudku?
 • uzavretie objednávky a presná definícia zadávateľa potvrdená spoločnosťou Tip Žilina s.r.o.
 • dohodnutie termínu obhliadky nehnuteľnosti za účasti oboch strán
 • vypracovanie znaleckého posudku
 • dĺžka finalizácie znaleckého posudku závisí od druhu a veľkosti nehnuteľnosti a dodania potrebných podkladov k jeho vypracovaniu.

Kontakt

Telefón

+421 905 410 629

Email

tip@tipzilina.sk

Adresa

Budova VURAL, A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, SK

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 08:00 - 17:00