TIP Žilina

Našim cieľom je poskytovať profesionálne a kvalitné služby v oblasti ohodnocovania. Činnosť spoločnosti Tip Žilina je určená ​právnickým aj fyzickým osobám. Disponujeme kalitnými personálnymi kapacitami z odboru súdneho znalectva, ktorí naším klientom poskytujú služby na najvyššej možnej úrovni. Znalecké posudky sú využiteľné najmä pri prevodoch nehnuteľnosti, poskytovaní bankových úverov a záložnom práve, dedičskom konaní, vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov a riešení súdnych sporov.

Znalecké posudky zabezpečujeme najmä v nasledovných oblastiach:

Ohodnocovanie podnikov

Ohodnocovanie majetku

Ohodnocovanie technológii

Ohodnocovanie nábytku

Ohodnocovanie pohľadávok

Ohodnocovanie cenných papierov

Ohodnocovanie zásob

Ohodnocovanie umeleckých diel

Prečo si vybrať práve nás?

Sme jedným zo spoluzakladatelov a členov združenia ProEurópa. Jeho kľúčovým poslaním je koordinácia a optimalizácia procesov smerujúcich k príprave podkladov a dokumentácie zo štrukturálnych fondov EU. Pôsobíme zároveň ako konzultant pracoviska tohto združenia.


S kým spolupracujeme?

V rámci verejných súťaží spoločnosť spolupracovala s FNM SR a inými subjektami (napr. Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo dopravy, SHEL Slovakia) v oblasti organizácie verejných súťaží vrátane spracovania informačných memoránd, vypísania verejných súťaží vrátane stanovenia kritérií a ich vyhodnotenia so zdôvodnením a doporučením najvýhodnejšej ponuky.


Čo všetko zabezpečujeme?

 • poradenské služby súvisiace s oceňovaním hmotného a nehmotného majetku
 • tvorbou podnikateľských zámerov
 • zakladanies poločností a ich registráciu preúčely DPH
 • ekonomické a manažérske poradenstvo
 • vypracovanie znaleckých posudkov pre ocenenie majetku ako znalecká organizácia
 • zabezpečenie komplexného ohodnotenia majetku pre rôzne účely
 • prevod vlastníckeho práva kveci
 • zrušenie a vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov
 • zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva
 • prechod vlastníckeho práva kveci
 • darovanie
 • ocenenie vecí pre daňové účely
 • ohodnotenie vecí pre záložné právo (do peňažných ústavov, medzi občanmi, medzi organizáciami)
 • likvidácia podniku
 • konkurzné a vyrovnacie konanie
 • dražba (exekučné konanie)
 • reštitúcie
 • ohodnotenie majetku podnikov pre privatizáciu
 • ocenenie vecí pre poistenie
 • ohodnotenie nových vecí
 • ohodnotenie užívaných vecí
 • určenie hodnoty vecného bremena
 • bezdôvodné obohatenie
 • škody
 • chyby
 • reklamácie
 • vymáhanie pohľadávok
 • havárie
 • technické posudky v súvislosti s právnymi úkonmi
 • leasing a spätný leasing
 • nepeňažný vklad dozákladného imania
 • zlúčenie alebo splynutie spoločnosti vrátane stanovenia výmenného pomeru akcií nástupníckej spoločnosti
 • spracovanie prospektu emitentacenných papierov a v spolupráci s o. c. p. ich uvedenie na príslušný trh

Mária Ďuratná

Partner

+421 905 342 802

maria.duratna@tipzilina.sk

Niekto Dalsi

Partner

+421 905 342 802

meno.priezvisko@tipzilina.sk

Referencie

Card title

Maecenas a turpis sapien. Nullam rhoncus euismod tortor, convallis bibendum tellus accumsan sed.

Card title

Maecenas a turpis sapien. Nullam rhoncus euismod tortor, convallis bibendum tellus accumsan sed.

Card title

Maecenas a turpis sapien. Nullam rhoncus euismod tortor, convallis bibendum tellus accumsan sed.

Naša spoločnosť

Naša spoločnosť poskytuje služby spracovania ​finančno - ekonomickej analýzy posudzovaného subjektu, ​určí jeho bonitu, vyčísli jeho hodnotu, má oprávnenie určiť všeobecnú hodnotu subjektu a je schopná nájsť záujemcov pre priamy predaj alebo realizovať predaj verejným spôsobom. ​Doterajšie kontakty a spojenie so zákazníkmi spoločnosti môžu prispieť k vyhľadávaniu prípadných domácich a zahraničných záujemcov.​ Spoločnosť je schopná v rámci okruhu stálych spolupracovníkov zabezpečiť spracovanie audítorského overenia ekonomických podkladov a príslušné zhodnotenie daňových a finančných záväzkov.

Kontakt

Telefón

+421 905 410 629

Email

tip@tipzilina.sk

Adresa

Budova VURAL, A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, SK

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 08:00 - 17:00