Zamestnanci

Spoločníkmi v konzultačnej agetnúre sú:

Ing. Jozef Stehlík

(zaměstnanec - konateľ spoločnosti)

Stavebný inžinier, absolvent VŠDS Žilina, fakulta PED, odbor stavebný. Od skončenia štúdií v r. 1970 až do roku 1993 pracoval v oblasti veľkého stavebníctva v podniku Stredoslovenské stavby Žilina, ktoré boli až do svojej privatizácie jednou z kľúčových slovenských stavebných firiem v oblasti veľkého stavebníctva.. Od roku 1976, ako hlavný inžinier závodu HSV, pri výstavbe ekologických stavieb a inžinierských sietí s celoslovenskou pôsobnosťou, od roku 1983, ako výrobný námestník podnikového riaditeľstva, pri výstavbe bytov, ekologických stavieb, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb a inžinierskych sietí na Slovensku, v Prahe a v Rusku. Od roku 1989, až po príchod do TIP s.r.o. v r. 1993, ako podnikový riaditeľ š.p., zodpovedal za vrcholové riadenie aktivít podniku aj mimo územia Slovenskej republiky a to v Nemecku, Rusku a Českej republike. Od roku 1993, ako spoluzakladateľ TIP, spol. s r.o., sa podiela najmä na tvorbe a spracovaní ekonomických analýz rozvojových projektov, vypracovaní podnikateľských zámerov a konzultačnej činnosti v oblasti ekonómie riadenia, manageringu, ekológie a životného prostredia. V roku 1976 bol vymenovaný za súdneho znalca v odbore stavebníctvo odvetvie pozemné stavby a odvetvie oceňovanie nehnuteľností. V roku 1978 absovoval PsG štúdium Technika životného prostredia zamerané na ekológiu na SVŠT Bratislava , v roku 1998 PsG štúdium pre súdne inžinierstvo na Žilinskej univerzite .

Má význačné skúsenosti v oblasti riadenia veľkých investičných celkov, koordinácie a riadenia výrobných činností a zvlášť procesu výstavby t.zv. veľkého stavebníctva, v organizácii a tvorbe dodavateľských kapacít a pri vyhodnocovaní efektívnosti investícií, s dôrazom na ekonomické zhodnotenie a riadenie finančných operácií, ako aj osobitné skúsenosti v oblasti tvorby a riadenia stavebných kontraktov na teritóriu Ruska a Ukrajiny. Svoje znalosti a skúsenosti ako konzultant uplatnil najmä pri spracovaní privatizačných projektov a privatizácii š.p. SATUR Bratislava, Potraviny Bratislava, Podnik panelovej výroby Žilina, Stavomontáže Žilina, SKŠ Žilina a ďalších., ako aj v rámci všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti v procese zakladania a vznikania akciovej spoločnosti DMD holding Trenčín a ďalších obchodných spoločností. Okrem slovenčiny môže komunikovať v češtine, ruštine, čiastočne v angličtine a nemčine.

Ing. Zdenek Znamenáček

(zaměstnanec - konateľ spoločnosti)

Absolvent VŠDS Žilina, fakulta SET, odbor Oznamovacia a zabezpečovacia technika, s 30-ročnou praxou v oblasti výpočtovej techniky. Postupne pracoval ako technológ prípravy výroby prvého slovenského počítačového systému radu RPP 16 v Tesle Orava, pak ako pracovník technickej prípravy investícií pre oblasť MaR v rámci výstavby n.p. Chemicelulóza Žilina. Od roku 1979 až do roku 1991 pracoval vo VÚVT Žilina, v rámci vývoja zákaznických a polozákaznických integrovaných obvodov a prostriedkov na ich testovanie. Od roku 1991, ako spoluzakladateľ a konzultant spoločnosti TIP, zabezpečuje oblasť spracovania dát pri riešení privatizačných projektov, vypracovaní podnikateľských zámerov, finančných analýz, pri tvorbe a zakladaní obchodných spoločností a pri oceňovaní majetku. Po absolvovaní PgŠ na Ústave súdneho inžinierstva ŽU v Žiline bol v r. 1997 vymenovaný za znalca v odbore Elektrotechnika. V roku 1993 absolvoval kurz Business Review & Management of Change u fy KPMG, v r. 1998 PgŠ Ohodnocovanie majetku podniku na EU Bratislava. Okrem slovenčiny komunikuje v češtine, angličtine, čiastočne v ruštine.

Ing. Anna Káčerová

Ekonomická inžinierka s 20 ročnou praxou, absolventka VŠDS Žilina. Postupne pracovala v Severoslovenských tehalňách Žilina, v ČSD na Mechanizácii traťového hospodárstva vo Vrútkach, v TIPe Žilina na rôznych ekonomických funkciách od účtovníčky, cez metodika informačnej sústavy až po vedúcu OIS a financií. Od roku 1991 je audítorom a ako zamestnankyňa DEA Cunsultu Žilina sa o.i. podielala na auditu napr. spoločností Slovenské elektrárne - ENO Nováky, Atomová elektráreň Mochovce, Závody SNP Žiar n.Hr. Technické sklo a.s. Bratislava a pod. Po splnení požiadaviek a vykonaní skúšok bola v roku 2003 zapísaná do zoznamu certifikovaných účtovníkov ako účtovník expert.

Ing. Ladislav Sabo

Ing. Ladislav Sabo

Ekonomický inžinier s 25 ročnou praxou, absolvent VŠT Košice. Postupne pracoval na rôznych ekonomických a riadiacich funkciách počnúc ZVL Kysucké Nové Mesto, cez ČSD v DTZ Martin až po riaditeľa š.p. Divadelná technika, Martin. Od roku 1992 je daňovým poradcom, ako riadny člen Slovenskej komory daňových poradcov. Je certifikovaným bilačným účtovníkom II. stupňa. V roku 1983 úspešne absolovoval Psg štúdium Investičná výstavba na VŠDS Žilina. V roku 1998 bol vymenovaný za súdneho znalca v obore : Ekonomika a podnikanie, odvetvie - Ďanovníctvo.


Developed by Daniel Raška. Kontakt: daniel.raska@gmail.com. Posledná aktuálizácia 5. júla 2012.