Spolupracovníci

Spoločnosť pri spracovaní znaleckých posudkov má vytvorený okruh vlastných spolupracovníkov

Pre odbor strojárstvo:

Doc. Ing. Július Veselko, CSc. - znalec z odboru strojárstvo;odvetvie: Dopravné zariadenia a zdvíhadlá, Poruchy materiálov, Stroje a strojné zariadenia, Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení - Ústav súdneho inžinierstva, Žilina

doc. Ing. Pavol Kohút, PhD - znalec v odbore strojárstvo a doprava cestná

Ing. Igor Harach - znalec v odbore strojárstvo a doprava cestná

Pre odbor elektrotechnika:

Doc. Ing. Juraj Príkopa, CSc.- znalec z odboru elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie el. zariadenia a systémy, el. stroje a prístroje, odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení - Žilinská univerzita

Ing. Július Rapko, CSc. - znalec z odboru elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie Elektrické zariadenia a systémy, Výpočtová technika, odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení - Žilinská univerzita

Doc. Ing. Fedor Hrnčiar , CSc. - znalec z odboru elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie el. zariadenia a systémy, spotrebná elektronika a elektrotechnika, odhad hodnoty elektrických a elektronických zariadení - Žilinská univerzita

Pre odbor cestná doprava:

Ing. Karol Andel - znalec v odbore strojárstvo a doprava cestná, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel

Ing. Lubomír Šimko - znalec v odbore doprava cestná, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel

Ing. Igor Harach - znalec v odbore strojárstvo a doprava cestná, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel

Pre odbor železničná doprava:

Ing. Miroslav Mičák - znalec v odbore doprava

Pre odbor nábytok, bytové zariadenie , doplnky (DHIM):

Ing. Ján Bukovčan - znalec z odboru Bytové zariadenia;
odvetvie: Nábytok, Bytové doplnky Odbor :Textílie, odvetvie: výrobky z textilu

Ing. Karel Poštulka - znalec v odbore Bytové zariadenie, drevospracovanie, Nábytok, Bytové doplnky, Výrobky z dreva

Pre odbor poľnohospodárstvo:

Ing. Tobiáš Palutka - znalec z odboru poľnohospodárstvo, odvetvie rastlinná výroba, živočíšna výroba

Pre odbor lesníctvo:

Ing. Ivan Bárdy - znalec z odboru lesné hospodárstvo, odvetvie oceňovanie lesov

Pre odbor ekonomika:

Ing. Ladislav Sabó - znalec v odbore ekonomika a podnikanie, odvetvie daňovníctvo

Ing. Anna Káčerová - certifikovaný účtovník - expert a audítor

Ďalej spoločnosť spolupracuje s:

Auditormi :
TOP EKO, Ing. Ondrej Boržík, CSc., Bratislava
DEA CONSULT, Žilina
Daňovými poradcami :
Ekofin, v. o. s., Martin
Ing. Jana Čepigová
Obchodníkmi s cennými papiermi :
PALČO BROKERS o.c.p., a. s., Bratislava
SEVIS BROKERS o. c. p. , a.s., Žilina
Sesterskými spoločnosťami :
KOPP REA, s.r.o. , Praha
PATRIA, s.r.o., Žilina
CORPORA, a.s., Bratislava
SEVER - znalecký ústav, s.r.o., Martin
Právne poradenstvo:
JUDr. Haršány Marián, Hlavná 27, Trnava
JUDr. Sopko Peter, Hlavná 27, Trnava
JUDr. Floriš Alexander, Hlavná 27, Trnava
JUDr. Vrlíková Tatiana, notár, Žilina
JUDr. Jozej Bolješik, Pod Párovcami 21, Piešťany
JUDr. Balážová, Prnikárska 8, Žilina
JUDr. Tholt Štefan, Námestie požiarnikov 1, Žilina
JUDr. Suchoňová Katarína, Skuteckého 12, Bánska Bystrica
JUDr. Ivan Bablena, Banícka 871, Veľký Krtíš
Finančné poradenstvo:
Ebvis Konzult, a.s., Martin
EKOFIN v.o.s., Vrútky
Spoločnosť odborne konzultuje, podieľa sa na teoretických štúdiách a úzko tiež spolupracuje s Ústavom súdneho inžinierstva (ÚSI) Žilinskej univerzity v Žiline.

Developed by Daniel Raška. Kontakt: daniel.raska@gmail.com. Posledná aktuálizácia 5. júla 2012.