Prehľad realizovaných projektov

Spoločnosť spracovala väčší počet privatizačných projektov, podnikateľských zámerov, ocenení podnikov.
Z týchto menujeme najväčšie a najznámejšie :

Privatizačné projekty :

HYZA, a.s. Žilina
SLOWAPS, a.s., Ružomberok
TEHELŇA, a.s., Martin
Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, a s. Žilina
Stavomontáže, a.s. Žilina
ZŤS Vinuta, a.s. Rajec
Potraviny, a.s. , Bratislava
Nealko, a.s. , Martin
Stredoslovenské stavby, a.s. Žilina
SATUR, a.s. Bratislava
Verejné súťaže VUC Žilina

Verejné súťaže :

Kafilerický asanačný ústav Lieskovec pre FNM
Kafilerický asanačný ústav Žilina pre FNM
VÚVT - Služby, š. p., Žilina pre Ministerstvo hospodárstva SR
Drobný tovar Banská Bystrica pre MH SR
SHELL Slovakia, s.r.o.

Ocenenia podnikov, spoločností a časti podnikov :

OTF Nižná
ZVS, Dubnica
ORWEL Námestovo
SKI Jasná
Martimex Martin
VÚVT Žilina
Železnice SR, gen. riaditeľstvo Bratislava - komplexné ocenenie
(ŽOS Vrútky, Trnava, Zvolen v rámci privatizácie, Rušňové depá Žilina, Štúrovo atď. vrátane koľajových vozidiel na zabezpečenie záväzkov ŽSR voči MF SR v rámci zmluvy o syndikovanom úvere)
Žilinské tlačiarne Žilina
Stavomontáže Žilina
OFZ Istebné
SHELL SLOVAKIA, Bratislava
Slovenské kúpele Rajecké Teplice
ELTECO Žilina
SLOV - AVIA Žilina
Fatranské liečebné kúpele, Korytnica
Stredoslovenské kameňolomy, a.s. Žilina
SATUR, a. s. Bratislava
CASINOS Slovakia, a. s. Bratislava
Energobyt, s. r. o. , Rimavská Sobota
TERMEX, s. r. o., Veľký Krtíš
a iné

Stanovenie zistenej ceny konkurznej podstaty:

Tesla Piešťany ( 75 tis. položiek )
Trikota Vrbové (30 tis. položiek)
Hotel Neptun Nimnica
CEEP Terchová
Mobit Rajecká Lesná
Roľnícke družstvo Šúrovce, okres Trnava
TUNAR, a.s. Martin
Dopravná banka, a.s. Banská Bystrica
Poľnohospodárske družstvo, Majcichov
Kovošrot, š.p. Žilina
a iné

Ekonomické, finančné a managerské poradenstvo pri tvorbe spoločnosti:

DMD Holding, a.s. Trenčín
Slovpanel Betón, a.s. Žilina
Stavomontáže, a.s. Žilina
SATUR Travel, a.s. Bratislava
CASINOS Slovakia, a.s. Bratislava
MERK Reality, a.s. Bratislava
SATUR Transport, a.s. Bratislava
Ebvis Konzult, a.s., Martin - PB Košice


Developed by Daniel Raška. Kontakt: daniel.raska@gmail.com. Posledná aktuálizácia 5. júla 2012.