Predmet činnosti

Hlavnou náplňou spoločnosti je určenie hodnoty podnikov, ich častí a konzultačná činnosť.

V zmysle živnostenského listu je predmetom činnosti spoločnosti :

 • poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
 • oceňovanie a hodnotenie podnikov na základe Rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR č. 14212/91 - 50 zo dňa 27. 9. 1991
 • sprostredkovanie obchodu
 • nákup, predaj a prenájom nehnuteľností

V zmysle koncesnej listiny je predmetom činnosti spoločnosti :

 • výkonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia

Na podklade svojich znalostí, skúseností a personálneho obsadenia spoločnosť vykonávala a v súčasnosti vykonáva nasledovné činnosti:

 • poradenské služby súvisiace s oceňovaním hmotného a nehmotného majetku, tvorbou podnikateľských zámerov, zakladaním spoločností a ich registráciou, ekonomickým a managerským poradenstvom
 • Vypracovanie znaleckých posudkov, pre ocenenie majetku ako znalecká organizácia
 • zabezpečenie komplexného ohodnotenia majetku pre rôzne účely, ako:
 1. Prevod vlastníckeho práva k veci
 2. Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov
 3. Zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva
 4. Prechod vlastníckeho práva k veci
 5. Darovanie
 6. Ocenenie vecí pre daňové účely
 7. Ohodnotenie vecí pre záložné právo (do peňažných ústavov, medzi občanmi, medzi organizáciami)
 8. Likvidácia podniku
 9. Konkurzné a vyrovnávacie konanie
 10. Dražba (exekučné konanie)
 11. Reštitúcie
 12. Ohodnotenie majetku podnikov pre privatizáciu
 13. Ocenenie vecí pre poistenie
  • ohodnotenie nových vecí
  • ohodnotenie užívaných vecí
 14. Určenie hodnoty vecného bremena
 15. Bezdôvodné obohatenie
 16. Škody
 17. Chyby
 18. Reklamácie
 19. Vymáhanie pohľadávok
 20. Havárie
 21. Technické posudky v súvislosti s právnym úkonmi
 22. Leasing a spätný leasing
 23. Nepeňažný vklad do základného imania
 24. Zlúčenie alebo splynutie spoločnosti včítane stanovenia výmenného pomeru akcií nástupnickej spoločnosti
 • spracovanie prospektu emitenta cenných papierov a v spolupráci s o. c. p. ich uvedenie na príslušný trh
 • pre potreby preverenia podnikateľskej aktivity a hypotečného krytia úverov:
  • stanovenie dosiahnuteľnej predajnej hodnoty podnikateľských subjektov a nehnuteľností
  • určenie bonity podnikateľského subjektu
  • posúdenie reálnej životnosti nehnuteľností a technologických celkov
 • zakladanie obchodných spoločností
 • realizácia výberového konania v rámci Verejného obstarávania vrátane:
  • určenia kritérii verejnej súťaže
  • vypísania verejnej súťaže
  • spracovania informačného memoranda
  • vyhodnotenia verejnej súťaže
 • organizácia dražieb, pre likvidáciu podnikov, realizáciou zákona o konkurze a vyrovnaní alebo ako výkon záložného práva
 • spolupráca pri likvidácii štátnych podnikov a pri konkurznom konaní, v rámci ktorých vykonávame tieto činnosti:
  • určenie likvidačnej hodnoty hnuteľného aj nehnuteľného majetku
  • posúdenie predajnosti hnuteľného a nehnuteľného majetku
  • spracovanie likvidačného alebo konkurzného plánu časovo aj ekonomicky
  • vlastná realizácia likvidácie a konkurzného konania predajom, dražbou alebo verejnou súťažou
 • realizácia záložného práva záložným veriteľom
 • spracovanie podnikateľských plánov (Business Plans)
 • pracovanie projektových štúdií (Feasibility studies)
 • finančné analýzy podnikateľských zámerov
 • finančné analýzy organizácií
 • finančné analýzy splátok úverov
 • spracovanie a realizovanie projektov transformácií obch. spoločností (zlúčenie, splynutie, akvizíciou majetku, akvizíciou obchodných podielov)
 • spracovanie podkladov na predkladanie projektov pre čerpanie prostriedkov Európskej únie z predstupových a štrukturálnych fondov, resp. z kohézneho fondu
 • konzultácie a poradenstvo vo všetkých vyššie uvedených činnostiach
 • príprava a realizácia dražieb mimo výkonu rozhodnutia

Spoločnosť vie spracovať finančno - ekonomickú analýzu posudzovaného subjektu, určiť jeho bonitu, vyčísliť jeho hodnotu, má oprávnenie určiť všeobecnú hodnotu subjektu a je schopná nájsť záujemcov pre priamy predaj alebo realizovať predaj verejným spôsobom. Doterajšie kontakty a spojenie so zákazníkmi spoločnosti môžu prispieť k vyhľadávaniu prípadných domácich a zahraničných záujemcov. Spoločnosť je schopná v rámci okruhu stálych spolupracovníkov zabezpečiť spracovanie audítorského overenia ekonomických podkladov a príslušné zhodnotenie daňových a finančných záväzkov.

V rámci verejných súťaží spoločnosť spolupracovala s FNM SR a inými subjektami (napr. Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo stavebníctva a verejných prác, SHEL Slovakia a iné subjekty) v oblasti organizácie verejných súťaží vrátane spracovania informačných memoránd, vypísania verejných súťaží vrátane stanovenia kritérií a ich vyhodnotenia so zdôvodnením a doporučením najvýhodnejšej ponuky.

V rámci Verejného obstarávania spoločnosť ponúka zebezpečenie vykonania všetkých prác súvisiacich s povinnosťami obstarávateľov včítane vypracovania hodnotiacich kritérií a pravidiel ich uplatnenia a vlastného vyhodnotenia ponúk.

Spoločnosť je spoluzakladateľom a členom združenia ProEURÓPA. Jeho hlavným poslaním je koordinácia a optimalizácia postupu prác súvisiacich s prípravou podkladov v rámci čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Spoločnosť TIP súčasne vykonáva funkciu konzultačného pracoviska tohto združenia.


Developed by Daniel Raška. Kontakt: daniel.raska@gmail.com. Posledná aktuálizácia 5. júla 2012.