Tip Žilina spol. s r.o.

 

 

gallery/undraw_character_drawing_ii11
gallery/architecture-1857175_640

Prevod vlastníckeho práva k veci
Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov
Zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva
Prechod vlastníckeho práva k veci
Darovanie
Ocenenie vecí pre daňové účely
Ohodnotenie vecí pre záložné právo (do peňažných ústavov, medzi občanmi, medzi organizáciami)
Likvidácia podniku
Konkurzné a vyrovnávacie konanie
Dražba (exekučné konanie)
Reštitúcie
Ohodnotenie majetku podnikov pre privatizáciu
Ocenenie vecí pre poistenie
ohodnotenie nových vecí
ohodnotenie užívaných vecí
Určenie hodnoty vecného bremena
Bezdôvodné obohatenie
Škody
Chyby
Reklamácie
Vymáhanie pohľadávok
Havárie
Technické posudky v súvislosti s právnym úkonmi
Leasing a spätný leasing
Nepeňažný vklad do základného imania
Zlúčenie alebo splynutie spoločnosti včítane stanovenia výmenného pomeru akcií nástupnickej spoločnosti
spracovanie prospektu emitenta cenných papierov a v spolupráci s o. c. p. ich uvedenie na príslušný trh
pre potreby preverenia podnikateľskej aktivity a hypotečného krytia úverov:
stanovenie dosiahnuteľnej predajnej hodnoty podnikateľských subjektov a nehnuteľností
určenie bonity podnikateľského subjektu
posúdenie reálnej životnosti nehnuteľností a technologických celkov
zakladanie obchodných spoločností
realizácia výberového konania v rámci Verejného obstarávania vrátane:
určenia kritérii verejnej súťaže
vypísania verejnej súťaže
spracovania informačného memoranda
vyhodnotenia verejnej súťaže
organizácia dražieb, pre likvidáciu podnikov, realizáciou zákona o konkurze a vyrovnaní alebo ako výkon záložného práva
spolupráca pri likvidácii štátnych podnikov a pri konkurznom konaní, v rámci ktorých vykonávame tieto činnosti:
určenie likvidačnej hodnoty hnuteľného aj nehnuteľného majetku
posúdenie predajnosti hnuteľného a nehnuteľného majetku
spracovanie likvidačného alebo konkurzného plánu časovo aj ekonomicky
vlastná realizácia likvidácie a konkurzného konania predajom, dražbou alebo verejnou súťažou
realizácia záložného práva záložným veriteľom
spracovanie podnikateľských plánov (Business Plans)
pracovanie projektových štúdií (Feasibility studies)
finančné analýzy podnikateľských zámerov
finančné analýzy organizácií
finančné analýzy splátok úverov
spracovanie a realizovanie projektov transformácií obch. spoločností (zlúčenie, splynutie, akvizíciou majetku, akvizíciou obchodných podielov)
spracovanie podkladov na predkladanie projektov pre čerpanie prostriedkov Európskej únie z predstupových a štrukturálnych fondov, resp. z kohézneho fondu
konzultácie a poradenstvo vo všetkých vyššie uvedených činnostiach
príprava a realizácia dražieb mimo výkonu rozhodnutia
Spoločnosť vie spracovať finančno - ekonomickú analýzu posudzovaného subjektu, určiť jeho bonitu, vyčísliť jeho hodnotu, má oprávnenie určiť všeobecnú hodnotu subjektu a je schopná nájsť záujemcov pre priamy predaj alebo realizovať predaj verejným spôsobom. Doterajšie kontakty a spojenie so zákazníkmi spoločnosti môžu prispieť k vyhľadávaniu prípadných domácich a zahraničných záujemcov. Spoločnosť je schopná v rámci okruhu stálych spolupracovníkov zabezpečiť spracovanie audítorského overenia ekonomických podkladov a príslušné zhodnotenie daňových a finančných záväzkov.

V rámci verejných súťaží spoločnosť spolupracovala s FNM SR a inými subjektami (napr. Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo stavebníctva a verejných prác, SHEL Slovakia a iné subjekty) v oblasti organizácie verejných súťaží vrátane spracovania informačných memoránd, vypísania verejných súťaží vrátane stanovenia kritérií a ich vyhodnotenia so zdôvodnením a doporučením najvýhodnejšej ponuky.

V rámci Verejného obstarávania spoločnosť ponúka zebezpečenie vykonania všetkých prác súvisiacich s povinnosťami obstarávateľov včítane vypracovania hodnotiacich kritérií a pravidiel ich uplatnenia a vlastného vyhodnotenia ponúk.

Spoločnosť je spoluzakladateľom a členom združenia ProEURÓPA. Jeho hlavným poslaním je koordinácia a optimalizácia postupu prác súvisiacich s prípravou podkladov v rámci čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Spoločnosť TIP súčasne vykonáva funkciu konzultačného pracoviska tohto združenia.