Krátka história firmy

V roku 1991 bola oblasť pôsobnosti firmy rozšírená o spraco­vanie privatizačných projektov. V tom istom roku bola firma TIP, na základe dosiahnutých výsledkov a získania príslušnej kvalifikácie v ob­lasti oceňovania, konzultačnej a poradenskej činnosti, menovaná Ministrom spravodlivosti SR za Znaleckú organizáciu v odbore: Podnikové hospodárstvo, v odvetví: Oceňovanie a hodnotenie podnikov a bola zapísaná do druhého oddielu Zoznamu znaleckých ústavov a iných pracovísk. Táto činnosť ostáva po celú dobu existencie hlavným predmetom činnosti.

V roku 1992 bola činnosť firmy rozšírená o oblasť spracovania podnikateľských zámerov a určenie bonity podnikateľských subjektov najmä pre potreby bankových ústavov.

Od roku 1993, kedy došlo v januári k transformácii súkromnej spoločnosti TIP na obchodnú spoločnosť TIP - konzultačná agentúra, spol. s r.o., dochádza k rozší­reniu činnosti o zakladanie obchodných spoločností a komplexné organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu valných zhromaždení a.s. vznikajúcich v procese veľkej privatizácie, ďalej o organizáciu verejných súťaží a dražieb, poskytovanie auditorských služieb a realizáciu výkonu záložného práva atď. Spoločnosť je v tomto roku zaradená do centrálneho registra konzultačných spoločností v rámci projektu PHARE.

Od roku 1994, na základe úspešne absolvovaného výberového konania, sa spoločnosť stáva jednou z organizácií oprávnených organizovať verejné súťaže v rámci privatizácie z poverenia Fondu národného majetku SR. V tom istom roku, ako prvá a jediná v rámci Slovenskej republiky, zahajuje TIP s.r.o. aktívnu činnosť, ako ”Local Business Consultant”, v kontaktnej databázovej sieti BC NET pre rýchlu, spolahlivú a dôvernú identifikáciu potenciálnych obchodných partnerov, vytvorenej a prevádzkovanej prostredníctvom DG XXIII Európskeho spoločenstva. Od toho istého roku sa TIP, spol. s r.o., stáva prvou spoločnosťou z krajín bývalého východného bloku a spoluzakladajúcim a riadnym členom IMCN (Independent Management Concultancies Network), vytvorenej v rámci FEACO (Fédération Eurpéenne des Associations de Conseils en Organisation), so sídlom v Bruseli. V roku 1994 je spoločnosti udelené štátne povolenie na vykonávanie koncesovanej živnosti: Vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia.

V roku 1995, tak ako po celú dobu svojej existencie, sa spoločnosť TIP dynamicky prispôsobuje narastajúcim požiadavkám zákazníkov vystavených stále narastajúcim tlakom vznikajúceho konkurenčného prostredia, využíva dosial získané skúsenosti a vytvorené ľudské a informačné zdroje na činnosť v oblasti finančných analýz.

Od roku 1996 spoločnosť TIP, sledujúc priebežne zmeny v legislatíve, rozširuje svoju činnosť o oblasť spracovania prospektov emitentov cenných papierov a v spolupráci s partnerom - obchodníkom s cennými papiermi, ich uvedenie na trh.

Od roku 2001, po legislativných zmenách v oblasti ohodnocovania majetku, je spoločnosť na základe splnenia podmienok zapísaná Ministerstvom spravodlivosti SR do druhého oddielu Zoznamu znaleckých ústavov a iných pracovísk na znelckú činnosť v odbore 53 00 00 Podnikové hospodárstvo.

Od roku 2002 sú jej konatelia, po vykonaní potrebných skúšok, odborne spôsobilými osobami na výkon prác súvisiacich s verejným obstarávaním vzmysle zák. č. 263/1999 Z.z. v znení zákona č. 557/2001 Z.z. a zákona č, 530/2002 Z.z..

Od roku 2003, v rámci svojich poradenských služieb, spoločnosť rozširuje svoju činnosť o oblasť spracovania komplexného podkladového materiálu do jednotlivých trendov poskytovaných z Európskej únie v rámci čerpania prostriedkov z predstupových a štrukturálnych fondov, resp. z kohézneho fondu.

Počas existencie spoločnosti sa priebežne rozširuje kliente­la a značná časť z nej sa stáva trvalými zákazníkmi. To vyvoláva priebežný kvaliatívny aj kvantitatívny personálny rast spoločnosti, pri neustálom zvyšovaní úrovne technickej vybavenosti pracovísk a pri súbežnom rozširovaní vonkajších kooperačných vzťahov.

Spoločnosť TIP, od roku 1991 člen Československej asociácie pre poradenstvo, sa po rozdelení bývalej federácie stáva zakladajúcim členom Slovenskej asociá­cie pre poradenstvo v riadení (SAPR) a okrem toho neustále rozširuje a buduje svoje profesionálne zázemie v zahraničí, aby mohla na potrebnej úrovni a pri zachovaní zásad kodexu profesnej etiky poradcu vyhovieť neustále narastajúcim nárokom zákazníkov.


Developed by Daniel Raška. Kontakt: daniel.raska@gmail.com. Posledná aktuálizácia 5. júla 2012.